Valkyrien Invest jobber for økt kunnskap innen investeringer og andre økonomiske problemstillinger. Gruppen ble opprettet våren 2017, og har som mål å være et forum for kadetter og bærere av Valkyrienringen med interesse for økonomi.

Alle medlemmer av Valkyrien er velkomne til å delta i Valkyrien Invest. Ansvar og beslutningsmyndighet forventes av de som velges inn i kjernegruppen ved hvert skoleår. Denne gruppen består av kadetter ved sjøkrigsskolen som ønsker å bidra mer gjennom ulike verv internt i organisasjonen. Kjernegruppen har hovedansvaret for driften av organisasjonen det året de sitter i ledergruppen, og sammen skal gruppen finne Valkyrien Invest sine videre retninger og fokusområder.

 

Avtalt myndighet og ansvar:

De ulike arbeidsoppgavene vil være det kjernegruppen ser som hensiktsmessig i samspill med resten av Valkyrien. Hvis det ved noen anledning vil oppstå uenighet vedrørende beslutninger internt i gruppen har lederen eller hans/hennes stedfortreder siste ord.

 

Kortsiktig mål:

Valkyrien Invest sitt hovedfokus gjennom skoleåret 2017/2018 vil være å forvalte sin egen portefølje. Dette vil bli gjort gjennom kontinuerlige analyser og vurderinger tatt av kjernegruppen. Samt å oppnå økt kunnskap vedrørende økonomi og investeringer, noe som gjøres gjennom aktiv deltakelse både internt og eksternt.

Kjernegruppens interne prioriteter vil være samarbeid med Fagpolitisk råd, og deretter

arrangere seminarer og debatter om økonomiske spørsmål på flere nivå, samtidig som man klarer å kommunisere ut til resten av kadettmassen.

De eksterne arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot samarbeid med andre skoler og bedrifter samt. deltakelse på kurs/seminarer, konkurranser og foredrag.

 

Langsiktige mål:

Valkyrien Invest sine langsiktige mål er å bli en solid undergruppe av Valkyrien som vil tilføye kadettene kunnskap innen økonomi.

På lang sikt ønsker vi å etablere et ”kadettfond” som vil bli tilgjengelig for alle medlemmer av Valkyrien. Dette fondet skal forvaltes av kjernegruppens medlemmer.

 

Investeringsgruppens største fokusområde er å få økt kunnskap ved å arbeide sammen mot et felles mål. Ex Unitate Vires – Fra fellesskap kommer vekst

 

Organisasjonskart, skoleåret 2017-2018

Kjernegruppens medlemmer:

Vebjørn Wadel Sverdrup, Per Rønholt Nilsen, Jens Christian Hossmann,

Sigurd Longva, Alf – Kristian Pettersen

 

Fagpolitisk Ansvarlig: Martin Skarpholt

Ekstern Ansvarlig: Sigurd Longva

Nestleder: Tom Erik Mathiesen Higraff

Leder: Henrik Ryen Gudevold